Informació del taller

14 . CONNECTATS SEMPRE? (ADDICCIONS PSICOLÒGIQUES) 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
Famílies

Responsable/s

Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca

 

Descripció
Es tracta d'un monogràfic sobre les addiccions psicològiques en el qual es préten donar informació sobre les conductes que poden generar addicció.

Objectius
- Donar informació sobre les conductes que poden generar addicció.
- Evitar l'adquisició de conductes addictives.
- Prendre consciència de la pròpia vulnerabilitat.
- Identificar actituds que afavoreixen les conductes de protecció i de risc.

En l'àmbit familiar:
- Prevenir l'aparició de problemes derivats de les conductes addictives.
- Capacitar les famílies per manejar situacions conflictives relacionades amb les addiccions psicològiques.


Continguts
Conceptes:
- Què és una conducta addictiva?
- Diferències entre l'ús i l'abús de la tecnologia, principalment de la televisió, Internet, mòbil, videojocs...
- Criteris per considerar una conducta com a addicció.
- Tipus d'addiccions psicològiques.
- L'ús del temps lliure.

Procediments:
- Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges…
- Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal…

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut, l'actitud crítica envers el consum de drogues i la valoració de l'opinió pròpia.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor/a per concretar la data de la sessió i l'activitat prèvia que hagi de fer l'alumnat. El professor/a enviarà un resum de l'activitat i les qüestions que vol tractar.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb diverses dinàmiques de grup, principalment a través de pluja d'idees i fòrum.

Després: - Avaluació

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia i l'arxiu de Power Point 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions
© Salut Jove 2013