Informació del taller

17 . DECIDEIX 

 

Sessions: flexible, es recomanen de 6 a 12 sessions de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

 El professorat és qui l'aplica, amb el suport i l'assessorament de:  
Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca

 

Descripció
Es tracta d’un programa escolar de prevenció de drogodependències i altres addiccions. És un programa d’àmplia experiència. Aquesta n’és la darrera revisió, actualitzada i redissenyada, a la qual també s’han afegit dos mòduls més (addiccions no químiques i el paper dels pares).

El programa pertany als basats en les influències socials, la pressió de grups i els factors afectius i cognitius que intervenen a l’hora de prendre decisions.


Objectius
L’objectiu general és que l'alumne aprengui a decidir respecte al seu consum de drogues. En altres paraules, es tracta d'ensenyar a indentificar les situacions en què es prenen decisions sobre l'ús de grogues legals i il·legals i d'utilitzar els coneixements que es tenen per tal d'adoptar la decisió adequada en trobar-se en aquestes situacions.

Altres objectius:
- Evitar el consum de drogues o retardar-ne l'edat d'inici.
- Donar informació sobre les substàncies.
- Ampliar el concepte de salut.
- Evitar l'adquisició de conductes addictives.
- Augmentar la percepció de risc respecte a les drogues.
- Identificar les actituds que afavoreixen una conducta de risc.


Continguts
Conceptes: Informació sobre les drogues i altres addiccions. La dinàmica del consum i addiccions a les drogues. La presa de decisions. La pressió de grup. Les addiccions no químiques. Les relacions familiars.
Procediments: El programa s'estructura en 6 lliçons que el professor anirà desenvolupant a l'aula.
El material per a l'alumnat es compon de 6 fascicles, cadascun dels quals consta d'una historieta representativa del tema que es tractarà, uns suggeriments per orientar la reflexió, una proposta de situacions conflictives que exigeixen una presa de posició i una breu exposició d'informacions objectives útils per contrastar-les amb creences i suposicions.

L'activitat de classe s'inicia amb la distribució de material, una lectura individual d'aquest material i a continuació el material del contingut de cada lliçó. Generalment la tècnica més adequada per al treball en grup és la representació d'escenes, però també es poden utilitzar altres tècniques. Aquestes tècniques de grup específiques s'expliquen amb detall en el material per al professorat.

En aquestes lliçons no es tracta tant de proporcinar una informació completa sobre totes les drogues, sinó d'analitzar les circumstàncies en què se'n produeix el consum.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut, l'actitud crítica vers el consum de drogues, la valoració de l'opinió pròpia.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió de presentació del programa i aportació del material didàctic.
Si és la primera vegada que s'aplica el programa es recomana realitzar el curs "Conductes addictives" a través de l'oferta de formació del CEP, que està reconegut amb 2 crèdits.

Durant: És el professor qui aplica el programa amb l'assessorament i el suport de les professionals del Servei Coordinador de Drogodependències.
Així mateix, s'ofereix una intervenció a l'aula per aclarir conceptes.

El programa parteix d'un model de col·laboració entre la família i el centre. És important que les famílies coneguin els objectius del programa i oferir la possibilitat de realitzar una sessió informativa per a les famílies.

Es recomana fer les sessions en dies alterns o amb una separació màxima d’una setmana entre classe i classe.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material per a l'alumnat: 6 quaderns amb historietes i propostes de treball. 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
CD amb el programa en PDF i les historietes per projectar-les a l'aula. 
Guia per al professorat: contingut teòric, conceptes, dinàmiques de grup, metodologia per a cada lliçó... 


Observacions

Demanau un sol programa o taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.


© Salut Jove 2013