Informació del taller

2 . ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I COMUNICATIVES 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min. 2a sessió pràctica optativa
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
PQPI
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Josep Capella Pons, coordinador del Departament d'Accessibilitat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM)

 

Descripció
Taller de reflexió i anàlisi de l'accessibilitat i les barreres arquitectòniques dels espais públics urbans. A més a més s'exemplifiquen obres i construccions que respecten o no els principis bàsics d'accessibilitat.

Objectius
- Conscienciar entorn de l'accessibilitat.
- Prendre contacte amb el tema de les barreres arquitectòniques.
- Ajudar a millorar l'entorn per fer-lo accessible.


Continguts
Conceptes: - Introducció a la discpacitat-diversitat funcional.
- Explicació de termes bàsics sobre accessibilitat.
- Lleis i normativa legal vigent.

Procediments: - Analitzar l'entorn.
- Solucionar les problemàtiques detectades.

Actituds: - Conscienciació i respecte envers la diversitat funcional.
- Sensibilització enfront de les barreres arquitectòniques.


Metodologia
Abans: No són necessàries activitats prèvies.
Durant: Es passarà una presentació amb el contingut del taller i es farà una posterior taula rodona per explicar i aclarir dubtes entorn del tema de l'accessibilitat.
Després: Es proposa fer recorreguts pel mateix centre o per la via pública per tal de reconèixer i constatar els problemes d'accessibilitat amb què es troben cada dia les persones amb discapacitat.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material per a la presentació 
 Ordinador, projector i pantalla


Observacions

Es dóna l'opció de fer una segona sessió de feina de camp, al centre educatiu o al carrer, per comprovar "in situ" les barreres arquitectòniques que es presenten.


© Salut Jove 2013