Informació del taller

51 . QUÈ PODEM FER DAVANT LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE? 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO

Responsable/s

Maria Beatriz Rodríguez Bisquert,responsable de la Unitat de Violència de Gènere, Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca 

 

Descripció
Farem un breu repàs de nocions bàsiques en relació amb la violència de gènere mitjançant Power Point, per al qual emprarem documents seleccionats i un curtmetratge per reflexionar sobre la influència que hi tenen els mitjans de comunicació (premsa, publicitat, TV, música, cinema, etc.). Després, en petits grups, es plantejaran qüestions sobre com s'ha d'actuar davant els casos ja detectats de violència de gènere i quins recursos tenim en relació amb aquest tema. Posteriorment ho comentarem en una posada en comú.

Objectius
Prendre consciència pel que fa a una o a diverses d'aquestes qüestions relacionades amb la violència de l'home vers la dona:

- Recordar en què consisteix la violència de gènere i els aspectes bàsics relacionats amb aquesta (prejudicis, mites, cicles de la violència, diferència amb altres tipus de violència, etc.).
- Com ens influeixen els mitjans de comunicació en relació amb la violència de gènere (premsa, publicitat, televisió, música, cinema, etc.).
- Com podem actuar davant els casos detectats de violència de gènere.
- Recursos que tenim a la nostra disposició (números de telèfon, adreces a les quals acudir per assessorar-nos, denunciar, etc.).


Continguts
Conceptes: Tècniques de reflexió en grup amb documents seleccionats sobre la violència de gènere.
Procediments: Realització d'un procés de reflexió individual i grupal després de treballar amb els documents adients i del col·loqui posterior.
Actituds: Actitud participativa, pràctica i respectuosa amb l'opinió dels altres. Rebuig de la violència com a forma d'imposar la voluntat i d'exercir l'autoritat. Recerca de solucions.

Metodologia
Abans: Entrevista amb el professor responsable del curs sol·licitant per conèixer una mica el perfil de l'alumnat, poder adaptar les tècniques de dinàmica de grup a les seves característiques en el col·loqui posterior a la projecció i reflexió per grups i poder sondejar entre el jovent el que coneixen sobre la violència de gènere.
Durant: El taller s'inicia amb una breu presentació de Power Point per recordar les nocions bàsiques en relació amb la violència de gènere. Després, per grups de quatre o cinc persones com a màxim, l'alumnat analitzarà un dels diversos documents seleccionats, com ara articles de premsa, anuncis publicitaris, arguments de sèries de televisió, lletres de cançons, pòsters de campanyes ministerials de prevenció i sensibilització contra la violència de gènere, etc., per reflexionar sobre la influència que tenen aquests mitjans de comunicació, i també projectarem un curtmetratge relacionat amb la violència de gènere.

A més, aquests grups reflexionaran sobre com actuar davant els casos ja detectats d'aquest tipus de violència.
Posteriorment faran un col·loqui en què es contestaran les preguntes dels alumnes i resoldrem els dubtes que tenguin sobre aquest tema.

S'utilitzaran tècniques de dinàmica de grup, especialment Phillips 6.6 (adaptació) o alguna altra que es consideri oportuna. Aquesta tècnica consisteix a distribuir l'alumnat en grups de sis, aproximadament, que reflexionin individualment en relació amb els documents seleccionats i la projecció en 6 minuts i després facin una exposició sintètica a la resta dels grups per part d'un portaveu.
Posteriorment es passarà a un col·loqui del grup dels alumnes en general i es faran aclariments i comentaris per part de la persona responsable de l'aplicació de l'activitat, prenent com a base els objectius del taller.
Es pretén que l'alumnat participi i que es doni un caràcter pràctic al taller.

Després: Conclusió de les activitats realitzades: resum de la realització d'aquest taller i propostes d'activitats de continuació o desenvolupament si es considera oportú. Facilitar informació útil per al professorat sobre la violència de gènere i com s'ha d'actuar en aquests casos des de l'àmbit escolar: notes metodològiques per al professorat.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pel·lícula, DVD curts i documents seleccionats relacionats amb la violència de gènere  
Material per analitzar: articles de premsa, anuncis publicitaris, lletres de cançons, pòsters de campanyes ministerials de prevenció i sensibilització contra la violència de gènere 
 TV i projector de DVD
Dossier informatiu per a l'alumnat 


Observacions
© Salut Jove 2013