Informació del taller

52 . RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 

Sessions: 2 sessions de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
Famílies

Responsable/s

Professionals del Servei Insular de Famíliadel Departament de Benestar Social i Joventut del CIM 

 

Descripció
Treballam la resolució de conflictes quotidians que afecten l'alumnat per facilitar que disposi d'eines adequades per resoldre'ls (escolta activa, empatia, assertivitat...). Amb les famílies es trameten pautes educatives que ajuden a desenvolupar les capacitats parentals perqué els seus fills puguin tenir un adequat desenvolupament maduratiu i social.

Objectius
Que l'alumnat disposi de les nocions bàsiques d'habilitats i recursos necessaris per poder afrontar els conflictes.

Continguts
Conceptes: Conflicte. Resolució. Escolta activa. Empatia. Assertivitat.
Procediments: Reflexionar. Valorar abans de prendre decisions. Conèixer les conseqüències del conflicte. Assertivitat.
Actituds: Respectar i escoltar les opinions del altres.
Prevenir segons quins tipus de conflictes.
Resoldre els conflictes assertivament.


Metodologia
Abans: És un requisit del taller poder fer una reunió prèvia amb tots els tutors i les tutores dels grups sol·licitants per coordinar l'aplicació del taller, conèixer les característiques concretes de l'alumnat i adaptar el taller a les necessitats del grup. Els professors treballaran abans alguns aspectes que es tractaran en el taller perquè sigui més profitós per a tothom.
Durant: Exposició dels conceptes. Reflexió sobre conflictes dels alumnes. Dinàmica participativa de grup.
Tècnica de jocs de rol.

Després: Pautes i eines per al professorat i l'alumnat per tractar els conflictes.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Cartolines de colors, adhesius, fitxes... 
Si fessin falta més materials complementaris s'avisarà prèviament els/les tutors/res 


Observacions

Hi ha la possibilitat de realitzar activitats utilizant mitjans audiovisuals en el cas que estiguin instal·lats a l'aula prèviament a l'inici del taller.


© Salut Jove 2013