Informació del taller

36 . HABILITATS SOCIALS I AFECTIVES PER A UNA VIDA SANA 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO

Responsable/s

Vanesa Gomila Vidal,terapeuta i tècnica en prevenció de les drogodependències de Projecte Home Balears 
Enric Mas Martínez,terapeuta i tècnic en prevenció de les drogodependències de Projecte Home Balears 

 

Descripció
És un taller sobre la capacitat de relació de les persones, estiguin o no en situació de risc de consum de drogues, que pretén ensenyar com podem millorar aquesta relació i fer-la més positiva. També es treballen diferents capacitats afectives com ara l’autoestima, l’empatia i l’autoexpressió emocional com a components clau de regulació del comportament humà.

El taller combina continguts teòrics i activitats pràctiques sobre la temàtica tractada, fomentant la participació dinàmica de l'alumnat. Així mateix, els continguts es reforcen amb diferents materials audiovisuals per emfatitzar i ampliar els temes que es tracten. Inclou una reunió prèvia amb el professorat i es lliura material a l’alumnat.


Objectius
- Aprendre conceptes implicats en tota relació (habilitats socials, interacció social, comunicació, pressió grupal).
- Potenciar les habilitats positives ja presents en els alumnes i minimitzar totes les que dificultin les relacions interpersonals.
- Donar a conèixer diverses habilitats afectives i entendre'n el funcionament en el desenvolupament de les persones.
- Aprendre la interrelació entre aquestes capacitats i les habilitats cognitives i socials.
- Comprendre la importància que les emocions tenen en la regulació de la conducta de les persones.
- Potenciar el desenvolupament d’aquestes habilitats afectives perquè actuïn com a factors de protecció davant els comportaments de risc, entre el quals hi ha el consum de drogues.


Continguts
Conceptes: Autoestima, empatia, autoexpressió emocional, interacció social, pressió grupal, comunicació assertiva.
Procediments: Escolta i visualització de material audiovisual, debat en petit i gran grup, jocs de rol.
Actituds: Participativa i respectuosa amb els altres, de col·laboració, d’autoconeixement. Es fomenta el desenvolupament personal, afectiu i social de la persona.

Metodologia
Abans: Coordinació amb els professors per concertar la data de la sessió i l'activitat prèvia que hagi de realitzar l'alumnat. Es recomana haver parlat abans, en el temps de tutoria, dels temes que s'han de tractar. S’acorden amb els professors els continguts que volen tractar tenint en compte el grup destinatari.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point i material audiovisual (cançons, pel·licules, etc.). S'afavorirà la participació activa de l'alumnat mitjançant debat en petit i gran grup, jocs de rol, etc.
Després: Es recomana, en la tutoria posterior al taller, fer un recull dels temes tractats i enllaçar-los amb la dinàmica de l’aula. Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació de Power Point, 
Material audiovisual 
Material per a l'alumnat 
 Ordinador, projector i pantalla


Observacions
© Salut Jove 2013