Informació del taller

1 . A LA CUINA, RECICLA L’OLI! 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària

Responsable/s

Eva Yáñez Álvarez, biòloga del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca 
Maria Jesús Bagur Benejam, gerent de l'empresa INGENI Media Ambient 

 

Descripció
Desenvolupam activitats participatives per prevenir la problemàtica mediambiental derivada d’una gestió incorrecta dels olis vegetals.


Objectius
- Facilitar la gestió d’un residu incòmode d’emmagatzemar i reciclar com és l’oli vegetal emprat mostrant solucions fàcilment aplicables per l’alumne i la família.
- Introduir la problemàtica mediambiental que pot provocar la mala gestió de l’oli vegetal emprat, especialment els elevats costos energètics de les depuradores en el tractament d’aigües més netes.
- Donar a conèixer la generació de biocombustibles de baixes emissions de CO2 a partir del reciclatge de l’oli vegetal usat, i ensenyar-ne l' aplicació en les nostres vides, cercant la conscienciació dels alumnes per a la seva futura aplicació.


Continguts
Conceptes: El reciclatge. L’oli vegetal usat. Problemàtica mediambiental. Biocombustibles.
Procediments: Resumir, esquematitzar, deduir, demanar…
Actituds: Sensibilització vers el medi ambient. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica dels residus. Responsabilitat i col·laboració.

Metodologia
Abans: A casa o a l’escola es pot consultar el lloc web del Consorci, www.riemenorca.org, o navegar per Internet i visitar altres pàgines d’interès.
Durant: La persona responsable del taller explica els conceptes bàsics (el reciclatge i els exemples que existeixen a la natura, l’oli vegetal emprat, la producció de biocombustibles…) i respon les qüestions plantejades per l’alumnat.

Tot seguit es reparteixen embuts per facilitar la separació de l’oli a casa i els mateixos alumnes han d’esbrinar i explicar als seus companys com s’empren.

Després: Separar l’oli vegetal usat a casa seva, emprant l’embut que se’ls ha regalat.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Embuts 


Observacions
© Salut Jove 2013