Informació del taller

4 . ALGÚ MÉS A LA FAMÍLIA 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 minuts
Lloc: aula i altres espais del centre educatiu que es consideren adients
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
famílies
professorat

Responsable/s

Mª Jesús Andrés,tècnica del Servei d'Infància i Família del Departament de Benestar Social i Joventut del CIM 

 

Descripció
Es tracta d'aproximar a l'alumnat, el professorat i les famílies la realitat de la família acollidora, que és una de les formes d'ajuda i de protecció per als infants i els adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família d'origen durant un temps determinat.

A més el taller ofereix pautes i estratègies per establir una relació educativa constructiva per tal que l'escola sigui un espai de desenvolupament i reparador capaç d'oferir factors de protecció als infants acollits des de la solidaritat.


Objectius
- Donar a conèixer altres / diferents models de famílies. - Sensibilitzar els nens sobre la realitat d'altres nens i les seves situacions personals i familiars. - Estimular la solidaritat, la tolerància, l'empatia i la capacitat d'ajuda. - Fomentar el diàleg, la participació.
- Respectar la diversitat. - Fomentar el respecte i la privacitat de la història personal de cada infant.
- Impulsar el paper actiu de l'escola i la seva capacitat d’oferir factors de protecció als infants acollits.
- Incrementar la informació dels més joves, de les seves famílies i de la comunitat educativa sobre la figura de l'acolliment familiar com a eina d'ajuda als infants que ho necessiten.


Continguts
Conceptes: Estimar, educar, protegir, ajudar, compartir, col·laborar, reflexionar...

Procediments: - Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal i intentar fer l'exercici de posar-se en el lloc d'altres persones.
- Presentació dels continguts amb la projecció d'una presentació, curtmetratges… - Qüestionari orientat a la participació de la família de l’infant sobre l'acolliment familiar.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió i la situació dels altres.
Es fomentarà la solidaritat, l'empatia i la formació de l'opinió pròpia.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el/la professor/a per conèixer els interessos i les expectatives de l’alumnat i del professor/a respecte als continguts d’aquest taller i les característiques del grup.
Durant: El taller constarà de: - Una explicació teòrica sobre l'acolliment familiar i la seva finalitat
- Visualització d'un DVD sobre una experiència personal d'acolliment familiar
- Activitat pràctica adaptada al grup (dinàmica de grup)
- Al final del taller s'entregaran tríptics informatius i un qüestionari als infants que ompliran juntament amb la seva família i retornaran al professor.

Després: Recollida dels qüestionaris entregats al professor.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dinàmiques d'activitats de grup 
Presentació PPT, vídeo 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions  
 Ordinador
 Canó


Observacions

L'acolliment pot comportar tot un seguit de reptes per a l’infant per als quals no està preparat. És important que el professorat pugui interpretar aquestes conductes i ajudi el nen o la nena a descobrir estratègies i a desenvolupar recursos per gestionar aquestes situacions. El programa parteix del model de col·laboració entre la família i l'escola. És important que les famílies coneguin els objectius del programa i s'ofereix la possibilitat de realitzar una sessió informativa per a les famílies.


© Salut Jove 2013