Informació del taller

6 . ALUMNES AMB DUES CASES: LA COL·LABORACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA 

 

Sessions: 1 sessió de 90-120 minuts
Lloc: Sala de professors o espai similar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

professorat

Responsable/s

Pepa Teixidó Ribot,educadora social i mediadora familiar 

Patrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventud del CIM 

Descripció
Es posarà l'accent en la diversitat familiar actual i com aquesta incideix en la tasca docent. Es treballarà fonamentalment la situació de cada centre, cada aula, per tal de conèixer de primera mà la situació en què es troben els docents i veure eines i estratègies per millorar la comunicació i la col·laboració escola-diversitat familiar.

Objectius
Promoure i difondre la mediació familiar i la resolució de conflictes per tal de promoure la convivència i fer arribar a la ciutadania maneres pacífiques de resoldre conflictes.

Contribuir a millorar la col·laboració escola–família abordant les diferents realitats familiars que afecten l’alumnat i ajudar a gestionar les emocions que es generen a l’aula. El que succeeix a casa afecte a l'escola i el que succeeix a l'escola afecta a casa


Continguts
Conceptes: Escolta activa, reconeixement mutu, complexitat de la comunicació, diversitat de moments i d’interessos que poden condicionar l'aprenentatge dels alumnes/fills.
Procediments: Treball en grups petits i posada en comú.
Actituds: Valorar el poder de les paraules, en concret de les preguntes,a l’hora d'apropar postures entre les persones (professorat-alumnat-famílies).


Metodologia
Abans: El professorat que s'apunti al taller rebrà una petita carta amb preguntes per respondre durant el taller.

Durant: Després de llegir les preguntes es formaran grups petits per fomentar la participació. Es faran grups de 3-4 persones per compartir; posteriorment en grup ampli s'obrirà un debat i es trauran conclusions.

Després: Veure si els continguts tractats es poden incorporar a la pràctica quotidiana i valorar els canvis que generen.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Canó de llum i portàtil
Paper i retoladors gruixats, folis  


Observacions

Per a la realització del taller al mateix centre escolar és necessari un mínim de 12 docents. En cas de ser menys es proposarà reunir el professorat interessat en un altre centre de la mateixa zona escolar. Els grups que es facin no superaran les 15 persones participants.


© Salut Jove 2013