Informació del taller

29 . EMPRENDRE AMB INTEL·LIGÈNCIA 

 

Sessions: 1 sessió d'uns 120 min
Lloc: a demanda
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGM

Responsable/s

Tècnics del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació delConsell Insular de Menorca 

 

Descripció
Aquest taller pretén oferir una panoràmica introductòria al fenomen de l'emprenedoria mitjançant una aproximació a la idea de negoci, a la persona emprenedora i al mercat. Obviant els termes més jurídics o econòmics, es tracten conceptes molt bàsics que, exposats de forma clara i senzilla, poden anar desenvolupant-se amb la participació de l'alumnat.

Objectius
La seva finalitat és transmetre la idea que emprendre no és una tasca impossible i que la feina prèvia de centrar la idea de negoci i definir-ne el model òptim d'explotacio és més fàcil del que hom pugui pensar.
Els objectius són:
1. Reconèixer els paràmetres essencials per a la posada en marxa d'una idea de negoci.
2. Entendre les claus bàsiques inherents a cadascun dels paràmetres anteriors.
3. Discernir com aproximar-se, inicialment però de forma efectiva, a aquestes claus bàsiques.


Continguts
Conceptes: Idea de negoci: intuïció, adaptabilitat i innovació.
Persona emprenedora: aptituds, lideratge i motivació.
Mercat: entorn i competitivitat.

Procediments: Exposició dels continguts i preguntes als alumnes.

Actituds: Autoestima, automotivació i pensament divergent.


Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector i portàtil 


Observacions

- Únics dies disponibles: preferentment els divendres - En qualsevol cas, no més enllà del 14 de març de 2014


© Salut Jove 2013