Informació del taller

41 . L’INFANT D’AVUI ÉS L’AVI/ÀVIA DE DEMÀ. TALLER DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’ENVELLIMENT 

 

Sessions: 1 sessió de 90-120 min
Lloc: aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària

Responsable/s

Carme García Querol,directora gerent SSB,Serveis Socials Balears 
Anna Ameller Garcia,tècnica de formació SSB 

 

Descripció
Pensar, viure i veure l’envelliment com una etapa més de la vida. Aquest és l’objectiu general del taller, i rompre amb la idea que fer-se gran és quelcom negatiu i improductiu.
Els canvis en les estructures i els rols familiars, els valors socials que discriminen la vellesa com quelcom negatiu, la soledat a edats molt avançades... justifiquen la necessitat d'aquest taller de conscienciació i educació per a la millora de la relació i el tracte a les persones grans per contribuir a afrontar-ne la vulnerabilitat i prevenir-ne la discriminació.


Objectius
1. Fomentar l'educació en els valors de la igualtat entre sexes, el respecte i la tolerància.
2. Crear consciència sobre com ens relacionam i comunicam entre nosaltres i també amb els/les nostres avis/àvies.
3. Donar a conèixer el procés d'envelliment i les diferents malalties que hi estan associades.
4. Promocionar la salut i el benestar de les persones grans.
5. Fomentar la tolerància envers les persones grans.
6. Potenciar les relacions entre diverses generacions.


Continguts
Conceptes: 1. Quant de temps vivim i com vivim.
2. Família i tipus de famílies
3. L'envelliment. Què és envellir? Quines són les principals malalties de la gent gran?
4. Com hem d'actuar, quina actitud i forma de comunicar-nos hem de tenir amb la gent gran.
4. Què es considera maltractaments de la persona gran?
5. Activitats de sensibilització, empatia, com se sent una persona gran?

Procediments: Dispensar un bon tracte a la gent gran tenint en compte les seves necessitats.
Actituds: Valoració, respecte i empatia vers la gent gran.


Metodologia
Abans: Anàlisi de l’evolució de la pròpia estructura familiar. Que expliquin quants anys van viure els besàvis, avis...... on vivien (a casa com a familia extensa, sols....), fins quan van treballar.....
Durant: El taller es portarà a terme mitjançant suport audiovisual, dinàmiques de grup i activitats de sensibilització.

Després: Suggerim fer una proposta d'activitat intergeneracional per portar a terme al llarg del curs.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador i projector


Observacions
© Salut Jove 2013