Informació del taller

53 . RESPIR@IRE 

 

Sessions: es recomana de 4 a 5 sessions de 45-55 min
Lloc: aula del centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca

 

Descripció
Es tracta d’un programa de prevenció del consum de tabac, que es planteja com una eina d’ús educatiu per al professorat d’ensenyança obligatòria, seguint el model que impulsa el document de promoció i educació per a la salut en els centres educatius. El programa està estructurat en quatre unitats didàctiques, que corresponen als diferents cursos de l’educació secundària obligatòria.

Objectius
Facilitar una proposta educativa pràctica i de fàcil abordatge de la prevenció del consum de tabac entre el jovent.
Informar sobre el tabac i les conseqüències del seu consum.
Retardar l’inici del consum experimental de tabac a l’alumnat.


Continguts
Conceptes: El tabac i la seva composició.
Efectes del consum de tabac en persones fumadores i fumadores passives.
Mites i realitats del tabac.
La publicitat i els estereotips.
Presa de decisions i habilitats socials.
El tabac i el cànnabis.

Procediments: A cada curs d’ESO li correspon una unitat didàctica. Cada unitat didàctica tracta els diferents eixos de treball del programa mitjançant una sèrie d’activitats, programades per sessions, que es van desenvolupant al llarg del curs.
La descripció de cada activitat queda reflectida en les fitxes de les sessions, en què es detalla l’activitat que s’ha de fer, l’objectiu que s'ha d'assolir, la forma orientativa d’executar-la, els mitjans per dur-la a terme i els suports didàctics que s'han d'utilitzar.

Actituds: Actitud participativa, respectuosa amb l’opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut, l’actitud crítica envers el consum de tabac, la valoració de la pròpia opinió.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió de presentació del programa.

Durant: És el professor que aplica el programa amb l’assessorament i el suport de les professionals del Servei Coordinador de Drogodependències. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de realitzar una intervenció a l’aula per part dels tècnics per poder clarificar conceptes.

Després: Avaluació


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material informatiu per al professorat: informació general sobre coneixements del tabac i la seva prevenció.  
Material de treball de l’alumnat: consisteix en unes fitxes de treball sobre els eixos d’atenció del programa, aportant coneixements bàsics sobre els diferents temes que s’han de treballar i les diverses activitats a realitzar. 
Díptic informatiu per a les famílies: es lliuraran uns díptics amb material informatiu sobre el tabac i sobre els temes tractats al centre escolar en relació a la prevenció de consum de tabac. 


Observacions

Demanau un sol programa taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.


© Salut Jove 2013