Informació del taller

67 . CONEIXEM UN HOTEL  

 

Sessions: sessió de 60 min
Lloc: Un hotel del terme municipal de Ciutadella o un hotel del terme municipal de Maó.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
3r ESO

Responsable/s

Tècnic del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca  

 

Descripció
Visita guiada aun hotel pre tal de conèixer tot el que no veim quan en som clients. Es tracta de veure com funcionen els serveis de manteniment (lampisteria, electicitat, refrigeració, jardineria) bugaderia, neteja, cuina, menjador, animació, reserves, logística, administració i direcció.

Objectius
Apropar els adolescents a la realitat turística de l'illa i que vegin les direrents possibilitats de futur que ofereix el sector turístic. Ajudar al jovent a descobrir les sortides laborals i les vocacions professionals relacionades amb el turisme. Donar a conèixer el funcionament intern d'un establiment hoteler i veure les diferents necessitats de formació relacionades amb els diferents sectors que intervenen en el funcionament diari d'un hotel

Continguts
Conceptes: El turisme a Menorca: economia, cultur, història....
Oportunitas laborals que ofereix el turisme.
Les necessitats i els interessos de les persones que ens visiten.
Menorca reserva de la biosfera.

Procediments: Escoltar, debatre, formular preguntes....
Actituds: Valorar la importància de l'activitat turística a Menorca. Tenir una actitud positiva envers el turisme. Donar valor a les sortides laborals sorgides arran de l'activitat turística.

Metodologia
Abans: La persona responsable del taller aporta al professorat una unitat didàctica per realitzar a l'aula i abans i desprès de la visita.
Durant: Acompanyarà el grup un responsable del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca.
Una vegada a l'hotel, el director acompanyarà l'alumnat juntament amb el responsable de cada sector

Després: La unitat didàctica que es posa a disposició del professorat inclou una activitat per comprovar que s'han entès els continguts i els objectius inicials.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Autocar per als desplaçament


Observacions

(*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen aquest taller entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, la subvenció augmentarà un 10%, si no fos ja del 100%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013