Informació del taller

5 . ALIMENTAR-NOS PER CRÉIXER SANS 

 

Sessions: 4 sessions (1a 90 min, 2a i 3a 60 min i inclou una sessió amb les famílies d'uns 90 min)
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària

Responsable/s

Regina Muntaner Fernández, infermera de la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears

Copatrocinat pel Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca 

Descripció
Què menjam? Com ens ho menjam? Per què ho feim? Quina funció té el procés d'alimentació en el nostre cos? Per què és important menjar adequadament?... Donarem resposta a aquestes preguntes per tal de conèixer millor els aliments que menjam i per relacionar-los amb el que el cos necessita per créixer sa.

Objectius
GENERALS
- Millorar el nivell de salut de la població infantil, promoure l'adquisició d'hàbits higiènics i alimentaris saludables.
- Capacitar les famílies dels fillets per dur a terme el seu paper de protecció de la salut i de promoció d'actituds i hàbits saludables.
- Prevenir problemes de salut relacionats amb l'alimentació.

ESPECÍFICS
L'alumnat i les famílies que participen en el taller:
- Coneixeran els principis bàsics de l'alimentació adequada a la seva edat i a les seves necessitats.
- Coneixeran la importància i la relació que hi ha entre l'alimentació d'avui i els possibles efectes sobre la salut de demà.
- Explicaran quins són els consells dietètics saludables i els relacionaran amb la salut i amb la possible pèrdua d'aquesta.
- Raonaran sobre diferents tipus de conductes alimentàries.
- Sabran fer un menú diari individual tenint en compte les seves necessitats actuals.


Continguts
Conceptes:
Principis bàsics del creixement sa. Funcions dels aliments. Aliments de consum diari. Hàbits higiènics i alimentaris saludables. Importància de berenar bé. Principals consells dietètics. Principals efectes sobre la salut d'una alimentació inadequada. L'alimentació adequada a les nostres necessitats.

Procediments: Recollir la informació que tenen els infants sobre el tema de l'alimentació i analitzar amb ells si és adequada. Fer una pluja d'idees i analitzar-les per tal de promoure canvis saludables. Treballar hàbits d'higiene i alimentació saludables.

Actituds: Adquirir o millorar coneixements sobre l'alimentació i la relació que té amb la salut.
Tenir cura del propi cos i de les seves necessitats mitjançant l'alimentació. Entendre la salut com a fenomen multifactorial.
Fomentar l'autoresponsabilitat en salut.


Metodologia
Abans: El professorat i la persona responsable del taller es troben per adaptar la programació del taller als interessos, les expectatives i les necessitats de l'alumnat.
El professorat emplena l'enquesta que trobarà a e-alvac.caib.es
És important que les famílies coneguin els objectius del taller i que s'en demani la col·laboració i participació en una xerrada col·loqui.

Durant:
- Amb l'alumnat i el professorat: classificació dels aliments mitjançant un joc de 105 fitxes i un pòster d'1 m x 60 cm. Aquest material es deixarà a l'aula durant un trimestre.
- Pluja d'idees i debat sobre la informació que tenen. Realització d'exercicis teoricopràctics.
- Amb les famílies: presentació de transparències amb Power Point i xerrada col·loqui participativa.

Després: Es recomana que el professorat dinamitzi els canvis que es promouran al taller per a
l'adquisició d'hàbits saludables.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fotocòpies amb activitats 
Fitxes amb imatges d'aliments i plafó classificador 
Cistella de la compra 


Observacions

Si l'aula té un bloc hi ha la possibilitat de fer un seguiment de les activitats relacionades amb el taller.
© Salut Jove 2013