Informació del taller

11 . CÀNNABIS 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
PQPI
CFGM
EPA educacio persones adultes
Famílies

Responsable/s

Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell Insular de Menorca

 

Descripció
Es tracta d’un monogràfic sobre el cànnabis. Es pretén dona informació sobre aquesta droga i les conductes de risc associades.


Objectius
- Evitar o retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació contrastada sobre el cànnabis.
- Ampliar el concepte de salut.
- Augmentar la percepció de risc respecte a aquestes drogues.
- Identificar les actituds que afavoreixen les conductes de protecció de riscs.


Continguts
Conceptes:
El cànnabis i els seus derivats. Principals efectes (síndrome amotivacional...). L'evolució en el consum.

Procediments:
Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges…
Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal...


Actituds:
Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres.
Es fomenta la valoració de la salut, l'actitud crítica envers el consum de drogues i la valoració de l'opinió pròpia.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per concertar la data de la sessió i l'activitat prèvia que ha de fer per a l'alumnat.

El professorat envia un resum de l'activitat i les qüestions que volen tractar.


Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point.

S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb diverses dinàmiques de grup, principalment pluja d'idees i fòrum.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Power Point 
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.


© Salut Jove 2013