Informació del taller

39 . L'ALCOHOL, UNA DROGA? 

 

Sessions: 1 sessió de 45-55 min
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO
4t ESO
PQPI
CFGM
1r batxillerat
EPA (educacio persones adultes)
Famílies

Responsable/s

Assumpta Monell,infermera de l'SCDM del Departament de Benestar Social i Joventut del CIM 

 

Descripció
Es tracta d'un monogràfic sobre l'alcohol. Es pretén donar informació sobre aquesta droga i sobre les conductes de risc associades.

Objectius
- Evitar o retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació contrastada sobre l'alcohol.
- Ampliar el concepte de salut.
- Augmentar la percepció de risc respecte a aquestes drogues.
- Identificar les actituds que afavoreixen les conductes de protecció i de risc.


Continguts
Conceptes: El consum d'alcohol: ús i abús.
L'evolució en el consum.
Ús del temps lliure.
Conductes de risc.
Alcohol i conducció: prevenció d'accidents.
La dependència de l'alcohol.

Procediments: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges…
Dinàmiques de grup per afavorir la reflexió personal.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut, l'actitud crítica envers el consum de drogues i la valoració de l'opinió pròpia.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió i l'activitat prèvia que ha de realitzar l'alumnat.
El professor enviarà un resum de l'activitat i les qüestions que volen tractar.

Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point.
S'afavorirà la participació activa de l'alumnat amb diverses dinàmiques de grup, principalment pluja d'idees i fòrum.

Després: Avaluació.


Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
Dossier amb l'activitat prèvia i tríptics informatius 
Arxiu de Power Point 
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

Demanau un sol taller de drogodependències per aula, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.


© Salut Jove 2013