Informació del taller

50 . PREVENIR I ACTUAR EN CAS DE FOC 

 

Sessions: 1 sessió de 120-180 min
Lloc: parcs de bombers de Maó i de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

Bombers del parc de Ciutadella,Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca 
Bombers del parc de Maó,Departament de Cooperació, Esports i Habitatge del Consell Insular de Menorca 

 

Descripció
En el marc d'una visita al parc de bombers, l'alumnat rep la resposta als seus interrogants sobre el foc i coneix com s'ha de prevenir i com s'ha de actuar en cas d'incendi.


Objectius
- Sensibilitzar els al·lots i les al·lotes de Menorca respecte de la importància de prevenir el foc.
- Que coneguin els dispositius de lluita contra el foc de l'illa i la forma d'activar-los.
- Que la infància tengui la informació adequada sobre com s'ha d'actuar en cas d'incendi i de cremada.


Continguts
Conceptes: Què és el foc? El triangle del foc: temperatura, component i combustible. Com es pot originar un foc involuntari?

Procediments: Prevenir el foc a la llar i al bosc. Activar els dispositius d'emergència. Actuar en cas d'incendi i de cremada.

Actituds: Responsabilitat personal vers la prevenció d'incendis i la minimització dels seus efectes.

Metodologia
Abans: El professor introdueix els conceptes principals, recull els interessos i les expectatives de l'alumnat vers el taller i els fa arribar a la persona responsable.

Durant: Visita al parc de bombers, on es duen a terme les activitats programades prèviament.
S'expliquen els continguts del taller i es posen en pràctica alguns dels procediments: pujar al camió de bombers, jugar amb l'espuma...

Després: S'ofereix orientació per a l'actualització del pla d'evacuació del centre educatiu.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Banyador i tovallola per fer l'activitat de l'espuma i sabates d'estiu que es puguin banyar i s'ajustin bé al peu. 
 Autocar per al desplaçament, si escau (*Observacions)


Observacions

Es recomana fer el taller el mes de maig, però també es pot fer abans sense fer l'activitat de l'espuma. (*) El Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i el Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca subvencionen els tallers que ofereixen entre el 60% i el 100% del cost del desplaçament en autocar (en funció del nombre de sol·licituds que es rebin). En el cas que el mateix matí s’aprofiti el transport per fer, a més a més un altre tallers ofertat dins el programa Salut Jove i Cultura que requereixi desplaçament, com és el cas d'aquest taller, la subvenció augmentarà un 10%. Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu presenta l’original de la factura pagada o la còpia acarada al Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, Pl. de la Biosfera,5, Maó. 971 36 07 93. Veure l'apartat web d'Ajuts de Desplaçament, dins Informació General.


© Salut Jove 2013